Kategórie

Výrobcovia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(§273 Obch. zák.)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:
XD VISION, s.r.o., Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava IČO 3628 9779; DIČ 2022155564; IČ DPH SK7020000086;

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10540/L, Tech.sl.č.PT000221

Kontaktné údaje predávajúceho

e-mail: satdk@xdvision.sk telefón:+421/43/5111272 Fax:+421/43/5111274

Pobočka Dolný Kubín

Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín, e-mail: satdk@xdvison.sk, telefón:+421/43/5111272 Fax:+421/43/5111274

2. Kupujúcim sa rozumie podnikateľ definovaný v § 2 Obchodného zákonníka.

3. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy podľa obchodného zákona.

4. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti XD VISION, s.r.o.

5. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa     predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha.

6. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory a servisu.

7. Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod.

II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Podmienkou realizácie objednávky je pravdivé a úplné zaslanie všetkých údajov a náležitostí potrebných k fakturácii tovaru (adresa sídla objednávateľa, IČO, DIČ, kontaktná osoba, adresa dodania tovaru). Za platnú sa považuje písomná i telefonická, faxová, mailová objednávka, z ktorej budú zrejmé vyššie špecifikované identifikačné údaje kupujúceho a objednaný tovar.

2. Všetky prijaté objednávky (ďalej len objednávky), sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde telefonickým potvrdením objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu na dodanie tovaru a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte prevádzkovateľom fakturované. Objednávku je možné stornovať, telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky, alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

6. Prevádzkovateľ si v týchto podmienkach dohodol zmluvnú pokutu vo výške 10% z objemu objednávky plus paušálny poplatok 16,- € bez DPH, ak zrušenie objednávky nastane neskoršie ako 24 hodín po prijatí objednávky.

7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
· poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6 článok II. týchto všeobecných obchodných podmienok,
· predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť,
· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
· predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

8. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

III. DODACIE PODMIENKY

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári, alebo adresa, ktorú potvrdí kupujúci. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí objednávky, dodacie lehoty budú upresnené po dohode s kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.                                                                                                                                                                                     Cena za dopravu sa účtuje podľa spôsobu odberu:
a) osobne v sídle firmy resp. v pobočke v Bratislave – doprava sa neúčtuje b) kuriérskou službou – doprava 4,3,- € bez DPH, pri hodnote objednávky nad 160 € bez DPH sa doprava neúčtuje. c) Kuriérskou službou, dobierka - 5 € + 1% zo sumy tovaru s DPH
Objednávky sa realizujú okamžite ak je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

IV. KÚPNA CENA, PLATBY

1. Cena tovaru je určovaná podľa platných cenníkov XD VISION, s.r.o. zverejnených na domovskej stránke www.xdvision.sk Ceny sú uvedené bez DPH. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Kupujúci vykonáva platbu v eurách. Pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) Pred prevzatím tovaru
· Bankovým prevodom na predfaktúru
Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má prevádzkovateľ právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že prevádzkovateľ akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
b) Pri prevzatí tovaru
· Dobierka (zásielková služba)
· Osobne ( len na pobočke v Dolnom Kubíne)
c) Prevodným príkazom na faktúru
predávajúci si vyhradzuje právo realizovať tento spôsob platby len u kupujúcich, u ktorých existujú záruky uhradenia faktúry v stanovenej dobe splatnosti.

V. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - REKLAMÁCIA DODANÉHO TOVARU

1. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách vád tovaru sa riadia obchodným zákonníkom podľa § 422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 bod 2 a v § 437 bod 1-5.

2. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom je stanovená predávajúcim na dva roky od doby prevzatia tovaru ak nie je dojednané inak. (pri dodaní tovaru odoslaním – odovzdanie prvému dopravcovi, začína plynúť záručná doba odo dňa prevzatia tovaru dopravcom).

3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

4. Reklamácie sa uplatňujú na adrese pobočky XD VISION, s.r.o. v Dolnom Kubíne.

5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list a dodací list s dátumom predaja, pečiatkou a podpisom predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, nesmú byť porušené identifikačné značky výrobu a priložený popis závady. Reklamačné konanie začína dňom doručenia tovaru a vyššie uvedených dokladov predávajúcemu.
Pri uplatnení záruky na kvalitu, sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými na zadnej strane záručného listu (ZÁRUČNÉ PODMIENKY), prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

6. Počas záručnej doby zaistí predávajúci odstránenie závady. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.

7. Záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii. V prípade výmeny reklamovaného výrobku za nový začne plynúť záručná lehota znovu.

8. Ak kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “podmienečnú reklamáciu“ a doba vybavenia závisí od dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.

9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

10. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poruchy výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním.

11. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k predávajúcemu hradí kupujúci, náklady na dopravu opraveného výrobku kupujúcemu hradí predávajúci.

VI. POZÁRUČNÁ OPRAVA

1. Predávajúci poskytuje vo svojom servisnom stredisku na adrese firmy XD VISION, s.r.o. pozáručné opravy na výrobky, ktoré má vo svojej ponuke.

2. Kupujúci je povinný doložiť k chybnému tovaru objednávku na opravu spolu s presným popisom vady.

3. Kupujúci doručí osobne alebo na vlastné náklady a riziko tovar, určený k oprave, na adresu XD VISION, s.r.o.

4. Servisné stredisko XD VISION, s.r.o. bude kupujúcemu účtovať vykonanú prácu a výmenu dielov na základe platného cenníka služieb a ceny náhradných dielov.

5. Servisné stredisko XD VISION, s.r.o. po vybavení opravy vyzve kupujúceho k odberu tovaru, prípadne zašle tovar späť obvyklou prepravnou službou na náklady a riziko kupujúceho.

6. Záručná doba na nový diel zariadenia je 24 mesiacov, na opravu a úpravu zariadenia je záručná doba 3 mesiace.

7. Servisné stredisko informuje na požiadanie objednávateľa opravy o približných nákladoch na opravu len na jeho žiadosť a len v prípade, že oprava prekročí sumu 33 € bez DPH.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

2. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho.

3. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VIII. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení nehorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany vo vzťahu k zákonu č.22/2004 hlavne § 5 cit. zákona.

 

V Dolnom Kubíne dňa 02. júla 2012
XD VISION, s.r.o.